Przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy

W dn. 14 listopada 2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku zorganizowali spotkanie z członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Sieradzu.

Celem spotkania, było poszerzenie wiedzy uczestników nt. wpływu tzw. dopalaczy na zdrowie oraz przepisów prawnych regulujących posiadanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu „dopalaczy”. Podczas wykładu zostały również przedstawione dane statystyczne dotyczące podejrzeć zatruć na terenie kraju oraz województwa w poszczególnych latach.

Z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490). Równocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591). Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić skuteczność przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego powodowanym przez tzw. „dopalacze” umożliwiając skuteczniejszą oraz szybszą ochronę społeczeństwa przed niebezpiecznymi substancjami.

Więcej informacji:
Dopalacze (GIS)