Historia


          W roku 1945 w Wydziale Zdrowia przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu rozpoczęła działalność służba sanitarno-epidemiologiczna ówczesnego powiatu wieluńskiego jako Powiatowa Kolumna Sanitarna, której siedzibą było jedno pomieszczenie przy ul. Wojska Polskiego 2. Odpowiedzialnym za pracę służby był st. kontr. sanit. Czesław Rzepecki. Jego zadaniem było przeprowadzenie kontroli sanitarnych różnych obiektów w terenie.
          Po ukazaniu się Dekretu z dnia 14.08.1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowa Kolumna Sanitarna została przekształcona w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną typu „P” (bez laboratorium). Jej pierwszym Dyrektorem został lek. med. Edmund Dzięcioł. Kolejnym dyrektorami i państwowymi inspektorami sanitarnymi do roku 1972 byli: lek. med. Henryk Kolarz, lek. med. Henryk Bednarek, lek. med. Jerzy Obszarny, lek. med. Barbara Pytel-Grabowska, lek. med. Jan Pałczyński.
          W początkowym okresie Stacja liczyła 10 pracowników, w tym 4 kontrolerów zatrudnionych w Biurach Sanitarnych przy Ośrodkach Zdrowia. Zajmowali się oni zwalczaniem chorób zakaźnych, organizacją szczepień ochronnych, szerzeniem oświaty zdrowotnej i popularyzacją podstawowych zasad higieny. Pobierali również próbki wody, żywności, materiału biologicznego, które były transportowane do laboratorium WSSE do Łodzi. Kierownik nadzoru sanitarnego od roku 1959 był st. fel. med. Marian Błasiak. W roku 1971 dzięki staraniom PWIS w Łodzi lek. med. Barbara Pytel-Grabowskiej został zaadaptowany na laboratorium lokal mieszkalny sąsiadujący z pomieszczeniami Stacji.
          Otwarcie laboratorium nastąpiło 10.04.1972 r. i składało się z 4 pracowni: pracownia badania żywności, pracownia higieny komunalnej, pracownia higieny pracy oraz pracownia bakteriologiczna. Badania wykonane były dla powiatu wieluńskiego i wieruszowskiego.
          Od 1 stycznia 1973 roku Dyrektorem stacji został lek. med. Jan Omulecki. W tym czasie personel stacji liczył już 30 osób, z czego 14 zatrudnionych było w laboratorium.
          W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju w miejsce Powiatowej powstała Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Terenowym Inspektorem Sanitarnym był nadal do roku 1976 lek. med. Jan Omulecki.
          W latach 1976-1980 stanowisko Dyrektora stacji pełniła lek. med. Bronisława Cieszkowska. Stacja w tym czasie powiększyła swoją bazę laboratoryjną o pracownię Sanitarnej Ochrony Powietrza Atmosferycznego, a personel liczył 51 osób.
          W latach 1980-1981 stanowisko Dyrektora Stacji piastował lek. med. Jacek Górski, a następnie jego funkcję przejął lek. med. Jan Pałczyński, który został Dyrektorem do roku 2002, do czasu przejścia na emeryturę. W tym czasie wyremontowano i zaadaptowano kolejne pomieszczenia w zajmowanym budynku przy ul. Wojska Polskiego 2, w którym uruchomiono pracownię serologiczną i parazytologiczną. Zakupiono aparaturę pomiarową do wykonywania analiz instrumentalnych. Pomimo prowadzonych prac remontowych w budynku, pogarszający się stan techniczny zmusił pracowników nadzoru i administracji do 3-krotnej zmiany swojej siedziby.
          Z uwagi na konieczność poprawy bazy lokalowej również i laboratorium, dzięki staraniom Dyrektora i przychylności Władz Miasta, udało się pozyskać nową siedzibę. Ostatecznie jest to lokal użytkowy przy ul. POW 14. Przy wykorzystaniu funduszy środka specjalnego przeprowadzone zostały prace remontowo-adaptacyjne budynku na potrzeby laboratorium, nadzoru i administracji.
          W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w 2002 r. przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym została mgr farmacji Barbara Sułkowska, która pełni obowiązki nadal.
W 2003 r. Stacja uzyskała trwały tytuł własności w formie aktu notarialnego do zajmowanego lokalu na podstawie podpisanej umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowy darowizny. Przedstawiono do realizacji zadań wynikających z zaplanowanej restrukturyzacji Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, w wyniku której w stacji wydzielony został Oddział Laboratoryjny, Oddział Nadzoru, Oddział Ekonomiczno-Administracyjny i samodzielne Stanowiska Pracy.
          Prowadzone były dalsze remonty pomieszczeń laboratoryjnych, uzupełniana baza sprzętowo-pomiarowa konieczna do wykonywania przydzielonych zadań. Oddział Laboratoryjny działający w ramach systemu zintegrowanych merytorycznie laboratoriów Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego składa się obecnie z laboratoriów: Higieny Komunalnej, Higieny Pracy, Analiz Instrumentalnych, Podłoży Bakteriologicznych oraz Badań Epidemiologicznych.
          Po wdrożeniu systemu jakości i złożeniu wniosku o akredytację w grudniu 2003 r. Oddział Laboratoryjny uzyskał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego NR AB 542 w zakresie badań wody ważny od dnia 25.10.2004 r. do dnia 24.10.2008 r.
          Wszystkie podjęte przez inspekcję sanitarną działania na przestrzeni ostatnich lat zmierzają do dalszej poprawy stanu sanitarnego powiatu, poprawy zdrowia społeczeństwa oraz ochrony przed chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi.