Przetargi


aktualne


archiwalneOGŁOSZONO : Wieluń, dn. 26 października 2012
Termin składania ofert upłynął : 05 listopada 2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU TYPU DOSTAWCZO-OSOBOWY 5-MIEJSCOWY Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ DLA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELUNIU, 98-300 WIELUŃ UL. POW 14

Ogłoszenie - (Plik PDF)
Specyfikacja - (Plik PDF)
Załącznik nr 1 do SIWZ - (Plik PDF)

Wyjaśnienie do treści SIWZ - (Plik PDF)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SAMOCHODU TYPU DOSTAWCZO-OSOBOWY 5-MIEJSCOWY Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ DLA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELUNIU, 98-300 WIELUŃ UL. POW 14
OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 26 września 2012
Termin składania ofert upłynął : 12 października 2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W LOKALU NR 1 (PARTER,
I PIĘTRO, II PIĘTRO) UŻYTKOWANYM PRZEZ POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W WIELUNIU, UL. POW 14


Ogłoszenie - (Plik PDF)
Specyfikacja - (Plik PDF)
Załącznik nr 1 do SIWZ - (Plik ZIP)

Wyjaśnienie do treści SIWZ - (Plik PDF)
Ogłoszenie zmiana - (Plik PDF)
Specyfikacja zmiana - (Plik PDF)
Załącznik nr 1 do SIWZ zmiana - (Plik ZIP)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W LOKALU NR 1 (PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO) UŻYTKOWANYM PRZEZ POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W WIELUNIU, UL. POW 14
OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 13 stycznia 2009
Termin składania ofert upłynął : 19 stycznia 2009

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Ogłoszenie
Specyfikacja


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF
OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 26 września 2008
Termin składania ofert upłynął : 03 października 2008

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Ogłoszenie
Specyfikacja


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF


OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 09 września 2008
Termin składania ofert upłynął : 19 września 2008

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Ogłoszenie
Specyfikacja


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF


Wieluń, dn. 07 listopada 2007
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wieluń w dniu 07.10.2007r., poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej ogłosiła przetarg na:
Dostawę sprzętu Laborotoryjnego - aspirator z atestem iskrobezpieczeństwa - szt. 2.
W terminie składania ofert tj. do dnia 0.11.2007r. do godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym unieważnia się postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 30 października 2007
Termin składania ofert upłynął : 06 listopada 2007

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Ogłoszenie
Specyfikacja

* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF


OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 18 października 2007
Termin składania ofert upłynął : 26 października 2007

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Ogłoszenie
Specyfikacja
Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF


OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 7 lipca 2007
Termin składania ofert upłynął : 18 lipca 2007

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Ogłoszenie
Specyfikacja


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF


OGŁOSZONO : Wieluń, dn. 12 lipca 2006
Termin składania ofert upłynął : 21 lipca 2006

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ   DO 60 000 EURO NA

wykonanie zadania p.n.

 

„Remont części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14.”

 

1. Zamawiający

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu

działka nr 68/3, obręb 9

98-300 Wieluń, ul. POW 14

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14.”

 

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzana w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie strony oferty  wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania. Oferta  oraz wszystkie wymagane  załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  do  reprezentowania  firmy  zgodnie  z wymaganiami  ustawowymi.

Wszystkie poprawki i zmiany  w tekście  oferty  muszą  być  naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do podpisu.

Cena (brutto) podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie.

Cenę oferty należy policzyć przy następujących założeniach:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty musi być zgodny z zakresami

robót określonymi  w  kosztorysie  inwestorskim oraz  specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,

b) kosztorys i formularz ofertowy powinny być zgodne z załączonymi do SIWZ drukami

kosztorysu inwestorskiego i formularza ofertowego.

Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki  organizacyjne   nie  posiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorcy występujący wspólnie.

W przypadku  złożenia  oferty wspólnej  przez kilku przedsiębiorców, Zamawiający taką ofertę przyjmie  pod  warunkiem załączenia do tej umowy o wspólnym wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialności  solidarnej  za  wykonanie  lub nienależyte  wykonanie  zadania.

Warunki określone w art. 22, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo za mówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177  z późn. zm.)dotyczą wszystkich przedsiębiorców składających ofertę wspólną.

 

Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione w SIWZ dokumenty i oświadczenia.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, szczelnym, zamkniętym i nienaruszonym, podwójnym opakowaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14, pok. Nr 12.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu, ul. POW 14 oraz oznaczone następująco:

„Remont części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.

Nie otwierać przed 21.07.2006r. godz. 10.30”.

Opakowanie zewnętrzne należy opatrzyć napisem” Przetarg ZP/1/06”

 

4. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie.

O zamówienie mogą  ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a)    posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b)    posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)    dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d)    znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych.

 

5. Dokumenty bezwzględnie wymagane - brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub dane zawarte w nich są nieprawdziwe powoduje wykluczenie oferenta:

       a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 2,

       b) kosztorys ofertowy wraz z  zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu,

       c) oświadczenie Oferenta - wypełniony i podpisany załącznik nr 3,

       d) wypełniony projekt umowy - załącznik nr 1,

       e) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego

 odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

         f) karta gwarancyjna - Oferent powinien udzielić gwarancji na wykonane przez siebie prace

 na okres nie krótszy niż 3 lata,

       g) mowę o wspólnym wykonaniu zamówienia - w przypadku kiedy kilka podmiotów składa

wspólną ofertę.

W przypadku kiedy kilka podmiotów składa wspólną ofertę, do oferty należy załączyć dokumenty, wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów, wymienione pkt. 5 ppkt. c, d, e oraz dokumenty które muszą być podpisane  (pod rygorem odrzucenia oferty) przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich podmiotów pkt. 5 ppkt. a.

 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie  art.  88  ustawy  Prawo o  zamówieniach  publicznych  lub  błędy  w obliczeniu,

g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na po -

prawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadamia Oferenta niezwłocznie po stwierdzeniu przyczyny odrzucenia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

7. Z postępowania Zamawiający wykluczy:

a) dostawców i wykonawców, który w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wy-

konali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,

b) dostawców i wykonawców, którzy zalegają z  uiszczeniem podatków i opłat lub składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali zgo-

dę  na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji organu podatkowego,

c) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościo-

we,

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestęp -

stwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

   przestępstwo przekupstwa, albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych,

 f) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna,

o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej

konkurencji  polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

g) dostawców i wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22, art. 23 i

art. 24 ustawy lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, art. 23 i art.

24 - Ustawy prawo zamówień publicznych i pkt. a SIWZ,

h) dostawców i wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń i zaświadczeń wy -

mienionych w niniejszej specyfikacji, w ogłoszeniu o przetargu,

i) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez Oferenta informacje istotne dla prowadzącego postępowanie są nieprawdziwe.

Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw wymienionych w pkt. d) i e), może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana.

 

O wykluczeniu z postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykluczonego Oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

8. Przed upływem terminu do składania ofert, Oferent może:

1)  zmienić lub poprawić ofertę,

2)  wycofać ofertę.

Zmiana, dokonanie poprawek lub wycofanie oferty może nastąpić po uprzednim pisemnym

zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 3 SIWZ i dodatkowo opisane „ZMIANA’ lub „WYCOFANIE”.

Wprowadzanie zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert jest niedopuszczalne.

W ofercie po jej otwarciu, Zamawiający może poprawić oczywiste pomyłki pisarskie oraz

omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

 

9. Termin realizacji zamówienia.

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 28.08.2006r.

 

10. Warunki umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta  z wybranym   oferentem, stanowi  załącznik nr 1 do

niniejszej specyfikacji. Umowa  zawiera opis  przedmiotu   zamówienia,  termin wykonania,

prawa i odpowiedzialność Zamawiającego  i  Wykonawcy, kary umowne dla Wykonawcy i

Zamawiającego oraz  inne  postanowienia  zawarte  w załączonym  projekcie. Zakazuje się

zmian postanowień zawartej   umowy w  stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili  zawarcia umowy, lub  zmiany te są  korzystne dla Zamawiającego.

 

11. Kryterium oceny oferty.

Kryterium, jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty będzie cena.

 

12. Sposób oceny ofert.

Umowa zawarta będzie z tym Oferentem,  który zaoferuje najniższą cenę.

 

13. Termin i miejsce składania ofert.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu, pok. nr 12, do dnia  21.07.2006r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania, niezwłocznie.

 

14. Wadium.

Oferent nie wnosi wadium.

 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

16. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego.

1)  świadczenie usług serwisowych w okresie trwania gwarancji.

2)  pozostałe zobowiązania wykonawcy zawarte są w przedłożonym projekcie umowy,

stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

 

17. Kary umowne.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

   b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0.1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0.1 % wynagrodzenia

 umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

   Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia

sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki,

3) Strony  mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

 

18. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

 tj. do dnia 20. 08.2006r.

 

19. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. POW 14.

Zamawiający udzieli niezwłocznie  odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na

mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Halina

Ciosek, tel. (043) 843 40-35.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Oferentami.

 

20. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.07.2006r. o godzinie 10.30 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14, pok. nr 12.

Otwarcie jest jawne.

Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, które

go oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia oraz

termin podania wyników przetargu. Następnie w części niejawnej odbędzie się ocena ofert

przez Komisję Przetargową.

 

21. Protesty.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest w formie pisemnej.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczania specyfikacji Istotnych warunków zamówienia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

3. 1) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

d) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu

2) Protest inny, niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

4. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2. uznaje się za jego oddalenie.

5. Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza się również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

6. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

a) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

7. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

 

22. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1. Przewodniczący Komisji przetargowej, w dniu otwarcia ofert, powiadomi przybyłych oferentów o terminie w którym Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o je wyborze także na własnej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

Załączniki:

(wszystkie dokumenty w formacie PDF)

1)Projekt umowy. załącznik nr 1 - 1 sztuka

2)Formularz oferty. załącznik nr 2 - 1 sztuka

3)Oświadczenie Oferenta. załącznik nr 3 - 1 sztuka

4)Książka przedmiarów
wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną
SST B.01.00.00
i SST B.02.00.00
oraz schematem usytuowania pomieszczeń podlegających  robotom budowlanym i przekrój przez okno załącznik nr 4 - 1 sztuka
 SSTB.01.00.00
 Wzór okien  

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o przetargu ZP/1/04 okna

Organizowany przez:

POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W WIELUNIU, 98-300 Wieluń, ul. POW 14

Strona WWW

http://www.pssewielun.pl

Telefon

(43) 843-19-75

Fax

-

Data ogłoszenia

19 listopada 2004 roku

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku PSSE w Wieluniu

Rodzaj zamówienia

Roboty remontowe.

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony.

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji

23 grudnia 2004r

Warunki uczestnictwa:

Spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnianie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie zamawiającego, w pok. nr 12

Osoby upowaznione od udzielania informacji

Halina Ciosek, tel(43) 843-40-35

Termin składania ofert upływa dnia:

6 grudnia 2004r do godz. 10:30

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych i nienaruszonych opakowaniach

przetarg nr ZP/1/04 okna

Otwarcie ofert nastąpi w dniu

6 grudnia 2004r o godz. 10:30

Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4 stycznia 2005r.

Wartość zamówienia

do 60000 euro

 

Miejsce realizacji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. POW 14

 

Wadium

Oferent nie wnosi wadium.

 

Kryterium cena

Cena 100%

 

Inne kryteria

Nazwa

Znaczenie


Ogłoszenie o przetargu ZP/1/04

Organizowany przez:

POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W WIELUNIU, 98-300 Wieluń, ul. POW 14

Strona WWW

http://www.pssewielun.pl

Telefon

(43) 843-19-75

Fax

-

Data ogłoszenia

20 stycznia 2004 roku

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Wykonanie robót budowlanych w ramach remontu części pomieszczeń laboratoryjnych PSSE w Wieluniu, ul. POW 14

Rodzaj zamówienia

Roboty remontowe.

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony.

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji

31 grudnia 2004r

Warunki uczestnictwa:

Spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnianie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie zamawiającego, w pok. nr 12

Osoby upowaznione od udzielania informacji

Halina Ciosek, tel(43) 843-40-35

Termin składania ofert upływa dnia:

17 lutego 2004 roku o godz. 12:00.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych i nienaruszonych opakowaniach

przetarg nr ZP/1/04 na roboty PSSE w Wieluniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu

17 lutego 2004r o godz. 13:00

Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 18 marca 2004r

Wartość zamówienia

do 30000 euro

 

Miejsce realizacji

Laboratorium PSSE w Wieluniu

 

Wadium

Oferent nie wnosi wadium.

 

Kryterium cena

Cena 100%

 

Inne kryteria

Nazwa

Znaczenie