Teren działania


PSSE w Wieluniu sprawuje nadzór sanitarny na terenie:

 • miasto WIELUŃ
 • gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Ostrówek, Osjaków, Mokrsko, Pątnów, Skomlin, Wierzchlas, Wieluń.

Zakres działania
 

Do zadań nadzoru Epidemiologicznego należy:

 • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;
 • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku określonych chorób zakaźnych;
 • opracowanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
 • systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;
 • prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych;
 • nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zaplenia wątroby oraz pałeczkami Salmonella Shigella i osobami z kontaktu;
 • nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką i preparatami szczepionkowymi;
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorcze zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;
 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych połączonych z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość oraz próbek środków dezynfekcyjnych;
 • opiniowanie pod względem higieniczno-sanitarnym i fachowym istniejących placówek medycznych oraz nowo powstałych;
 • współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych.


Do zadań w zakresie Higieny Żywności i Żywienia i PU należy:


 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące
  • warunków produkcji , transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz żywienia zbiorowego.
  • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.
  • kontrola nadzorowanych obiektów pod względem przestrzegania zasad GHP i GMP oraz wdrażania systemu HACCP ze szczególnym uwzględnieniem ich dokumentowania dla potrzeb oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności ,
  • natychmiastowych działań związanych z powiadomieniem systemu wczesnego ostrzegania RASFF o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt,
  • przestrzegania warunków wprowadzania na rynek żywności genetycznie modyfikowanej ze szczególnym uwzględnieniem znakowania środków zawierających GMO
 2. Współpraca z Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną, z Organami Administracji Samorządowej i z mediami.
 3. Kontrola jakości zdrowotnej importowanej żywności, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w miejscach docelowego przeznaczenia.
 4. Pobieranie zgodnie z przepisami próbek środków spożywczych do badań laboratoryjnych.
 5. Załatwianie interwencji i zażaleń od konsumentów


Higiena Komunalna zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną i higieną środowiska naturalnego oraz środowiska bytowania człowieka, a w szczególności:


 1. Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności, poprzez:
  1. pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych;
  2. prowadzenie rejestrów wodociągów oraz punktów pobierania próbek wody na nadzorowanym terenie;
  3. informowanie starostów, wójtów lub burmistrzów o wynikach badań monitoringowych;
  4. sporządzanie ocen na podstawie wyników badań i kontroli jakości wód przeznaczonej do spożycia przez ludność.
 2. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami służącymi do zaopatrywania ludności w wodę do spożycia i basenów kąpielowych.
 3. Nadzorowanie jakości wody w basenach kąpielowych oraz wydawanie odpowiednich ocen jakości tych wód.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie utrzymania należytego stanu higieniczno-zdrowotnego w obiektach użyteczności publicznej: domy pomocy społecznej, hotele, obiekty wczasowo-turystyczne, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, odnowy biologicznej, środki i obiekty transportu osobowego, cmentarze, apteki, domy kultury, stadiony, gabinety masażu i rehabilitacji, kina, pralnie, targowiska, hale sportowe, parkingi, sklepy zielarskie, stacje paliw oraz zakłady opieki zdrowotnej.
 5. Prowadzenie ewidencji obiektów nadzorowanych przez sekcję higieny komunalnej.
 6. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
 7. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji i przewozu zwłok oraz prowadzenie nadzoru sanitarnego nad przeprowadzaniem ekshumacji.
 8. Przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji w stosunku do podmiotów objętych nadzorem sanitarnym.
 9. Współpraca z organami administracji samorządowej oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w celu poprawy stanu higieny środowiska.


Sekcja Higieny Środowiska - Higiena Pracy


Do zadań w zakresie higieny pracy należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie:

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy,
 • zapobiegania powstaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu oraz przez użytkowników substancji lub preparatów, obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 • przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3, obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowanie w działalności zawodowej.
 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
 • działanie zgodnie z systemem zarządzania obowiązującym w Stacji.

W dziedzinie oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy należy:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakładach pracy wszystkich branż,
 • ocena narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy,
 • planowanie przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy.


Do zadań nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży należy:


 1. Dokonywanie oceny stanu sanitarnego zakładów nauczania i wychowania.
 2. Przeprowadzanie higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 3. Dokonywanie oceny dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów.
 4. Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach.
 5. Ocena realizacji ogólnych wymogów w warsztatach szkolnych praktycznej nauki zawodu oraz typowanie stanowisk pracy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 6. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach i klaso-pracowniach.
 7. Nadzór nad placówkami wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
 8. Przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań.
 9. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji.
 10. Wykonywanie innych czynności zalecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Do zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:


inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalność oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wynikają z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów Narodowego Programu Zdrowia i programów podobnych, zadań Państwowej Inspekcji sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Główne zadania:

 1. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.
 2. Motywowanie społeczeństwa do dobrowolnego podjęcia pożądanych zachowań sprzyjających zdrowiu.
 3. Nadzór nad prowadzona działalnością oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach realizujących programy prozdrowotne.
 4. Koordynowanie realizacji programów edukacyjnych.
 5. Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych w powiecie.
 6. Organizowanie konkursów oświatowo-zdrowotnych różnego typu.
 7. Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i dystrybucja materiałów wizualnych.
 8. Udzielanie porad metodycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
 9. Współpraca w zakresie realizowanych zagadnień z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi oraz mediami lokalnymi.


Do zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:


 1. uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
 3. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, oraz środków komunikacji lądowej,
 4. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych chemicznych i biologicznych dla zdrowia ludzi.