Wodociąg Turów


Komunikat Nr 5 z dnia 30.03.2018 r.
dotyczący jakości wody w miejscowości Turów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż w pobranych próbkach wody do badania laboratoryjnego w dniu 27.03.2018r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie oraz z sieci wodociągu w miejscowości Turów nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.


Komunikat Nr 4 z dnia 23.03.2018 r.
dotyczący wody w miejscowości Turów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż w dniu 23.03.2018r. pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie po zakończonych działaniach naprawczych.

W pobranych próbkach wody stwierdzono następujące wartości żelaza i mętności:

1. Stacja Uzdatniania Wody- miejsce wprowadzania wody do sieci

 • Fe – 129 ± 9 µg/l,
 • mętność – 0,89 ± 0,08 NTU

2. Odżelaziacz nr 1

 • Fe – 191 ± 14 µg/l,
 • mętność – 0,72 ± 0,06 NTU

3. Odżelaziacz nr 2

 • Fe – 74 ± 5 µg/l,
 • mętność – 0,49 ± 0,04 NTU

3. Odżelaziacz nr 3

 • Fe – 168 ± 12 µg/l,
 • mętność – 0,91 ± 0,08 NTU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza (Fe) w wodzie wynosi – 200 µg/l, mętności-1 NTU.

W związku z zakończonymi działaniami naprawczymi oraz uzyskaniem pozytywnych wyników badania wody w dniu dzisiejszym zarządca wodociągu włączy do eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Turowie. Mieszkańcy miejscowości Turów będą zaopatrywani w wodę z wodociągu Turów.


Komunikat Nr 3 z dnia 22.03.2018 r.
dotyczący wody w miejscowości Turów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż w dniu 19.03.2018r. pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie (w chwili obecnej wyłączonej z eksploatacji).

W próbkach wody pobranej nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego,

 • ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h - 22 <14; 34>,
 • liczba bakterii grupy coli - 0 jtk,
 • liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk,

natomiast stwierdzono następujące wartości żelaza, manganu i mętności:

 • Fe – 402 ± 29 µg/l,
 • Mn – 24±2 µg/l,
 • mętność – 3,8 ± 0,3 NTU.

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia żelaza i mętności w próbce wody pobranej dnia 19.03.2018 r. w dniu 20.03.2018 r. pobrana została kolejna próbka wody, w której stwierdzono następujące wartości żelaza i mętności przekraczające wartości normatywne:

 • Fe – 987 ± 71 µg/l,
 • mętność – 15± 1 NTU.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza (Fe) w wodzie wynosi – 200 µg/l, manganu (Mn) 50 µg/l, mętności 1 NTU, ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h – bez nieprawidłowych zmian, liczba bakterii grupy coli - 0 jtk, liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk, liczba enterokoków kałowych - 0 jtk.

Kolejne informacje dotyczące jakości wody w miejscowości Turów będą podane w następnym komunikacie po wykonaniu badań próbek wody na zawartość żelaza i mętności po zakończeniu działań naprawczych w Stacji Uzdatniania Wody w Turowie przez zarządce wodociągu.


Komunikat Nr 2 z dnia 19.03.2018 r.
dotyczący wody w miejscowości Turów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż w dniu 16.03.2018r. pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego z dwóch punktów czerpalnych z sieci wodociągu (woda pochodząca z wodociągu Kurów), ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie oraz ze studni ujęciowej w Turowie (w chwili obecnej wyłączonej z eksploatacji).

W próbkach wody pobranej ze Stacji Uzdatniania oraz ze studni ujęciowej nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego i przekroczenia stężenia wolnego chloru, natomiast stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza, manganu i mętności.

1. Studnia ujęciowa Turów

 • ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h - nie wykryto,
 • liczba bakterii grupy coli - 0 jtk,
 • liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk,
 • liczba enterokoków kałowych - 0 jtk,
 • Cl2 – 0,17 mg/l.

2. Stacja Uzdatniania Wody - miejsce wprowadzania wody do sieci

 • ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h - nie wykryto,
 • liczba bakterii grupy coli - 0 jtk,
 • liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk,
 • liczba enterokoków kałowych - 0 jtk,
 • Fe – 1886 ± 244 µg/l,
 • Mn – 57±4 µg/l,
 • mętność – 18±2 NTU.

3. punkt czerpalny Turów nr 144

 • Fe – 574 ± 41 µg/l,
 • Mn – 57±4 µg/l,
 • mętność – 3,6±0,3 NTU.

4. punkt czerpalny Turów nr 123

 • Fe – 296 ± 21 µg/l,
 • Mn – 14±1 µg/l,
 • mętność – 2,1±0,2 NTU.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza (Fe) w wodzie wynosi – 200 µg/l, manganu (Mn) 50 µg/l, mętności 1 NTU, chlor wolny – 0,3 mg/l, ogólna liczba mikroorganizmów (22±2)°C po 72 h – bez nieprawidłowych zmian, liczba bakterii grupy coli - 0 jtk, liczba bakterii Escherichia coli – 0 jtk, liczba enterokoków kałowych - 0 jtk.

Mieszkańcy miejscowości Turów korzystają obecnie z wody z Wodociągu w Kurowie.

W dniu dzisiejszym t. j. 19.03.2018r. zostaną pobrane kolejne próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie.

Kolejny komunikat o jakości wody będzie podany po uzyskaniu wyników badań.


Komunikat Nr 1 z dnia 17.03.2018 r.
dotyczący wody w miejscowości Turów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu w związku z zaistniałą awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Turowie informuje, że w dniu 15.03.2018r. i 16.03.2018r. z sieci wodociągowej w miejscowości Turów zostały pobrane do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych próbki wody z sieci wodociągu.

W badanych próbkach wody pobranych dnia 15.03.2018r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. żelaza (Fe), manganu (Mn) oraz cech organoleptycznych – mętności.

1. punkt czerpalny Turów nr 49a - Fe - 619 µg/l, Mn – 26 µg/l, mętność – 6,7 NTU
2. punkt czerpalny Turów nr 115 - Fe- 651 µg/l, Mn – 25 µg/l, mętność – 6,9 NTU
3. punkt czerpalny Turów nr 144 - Fe- 4384 µg/l, Mn – 78 µg/l, mętność – 41 NTU


W badanych próbkach wody z dnia 15.03.2018r. nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego.

W dniu 16.03.2018r. pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego z dwóch punktów czerpalnych z sieci wodociągu, ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie oraz ze studni ujęciowej.

W badanych próbkach wody z sieci z dnia 16.03.2018r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. żelaza (Fe), manganu (Mn) oraz cech organoleptycznych – mętności.

1. punkt czerpalny Turów nr 144 – Fe - 574 µg/l, Mn – 57 µg/l, mętność – 3,6 NTU
2. punkt czerpalny Turów nr 127 – Fe - 296 µg/l, Mn – 14 µg/l, mętność – 2,1 NTU


Próbki wody pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody oraz studni ujęciowej są w trakcie badania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza (Fe) w wodzie wynosi – 200 µg/l, manganu (Mn) 50 µg/l, mętności 1 NTU.

Opierając się na stanowisku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie sprawie przekroczeń zawartości w wodzie manganu i żelaza oraz cech organoleptycznych – mętności, który stwierdza, iż na czas działań naprawczych podejmowanych przez Zarządcę Wodociągu zakres wartości dla przekroczonych parametrów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, może jednak stwarzać uciążliwość poprzez wpływ na właściwości organoleptyczne wody oraz powstawanie plam i zacieków przy praniu bielizny, a także na urządzeniach sanitarnych.

Mieszkańcy miejscowości Turów korzystają obecnie z wody z Wodociągu w Kurowie.

Kolejny komunikat o jakości wody będzie podany w dniu 19.03.2017r.


Komunikat nr 6 z dnia 18.08.2017r.

Na podstawie:

 • art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2017., poz.1261)
 • § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
 • sprawozdanie z badań próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/59/1/17 i nr PSSE-OL-LHK/S/59/2/17 z dnia 15.03.2017r., sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/67/17 z dnia 16.03.2017r. oraz sprawozdania z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/30/1,2/17 z dnia 31.05.2017r., pochodzących ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Turowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Turowie.
Woda dostarczona odbiorcom w zakresie przebadanych parametrów
spełnia wymagania.


Komunikat nr 5 z dnia 07.03.2017r.

Na podstawie:

 • art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2015., poz.1412 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003)
 • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 328)
 • § 16 ust.1 pkt. 2 i 3 i ust. 3 pkt. 4 § 17 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
 • 104 §1 k.p.a.
 • sprawozdanie z badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: nr PSSE-OL-LHK/S/374/1,2/16 z dnia 27.10.2016r., przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu, pochodzących z Wodociągu w Turowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Turowie.
Woda dostarczona odbiorcom w zakresie przebadanych parametrów
spełnia wymagania.


Komunikat nr 3 z dnia 21.09.2015r.

Na podstawie:

 • art.4 ust.1 pkt.1 i art.37 ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. Nr 212 z 2011r., poz. 1263 z późn. zm.)
 • art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139)
 • § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 z późn zm.)
 • 104 §1 k.p.a.
 • sprawozdanie z badań nr PSSE-OL-LHK/N/72/1/15 z dnia 05.08.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/72/2/15 z dnia 29.07.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/72/3,4/15 z dnia 29.07.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/73/1,2,3/15 z dnia 28.07.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/83/2,3/15 z dnia 20.08.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/84/1,2/15 z dnia 20.08.2015r., nr PSSE-OL-LHK/N/90/1,2,3/15 z dnia 02.09.2015r., przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu próbek wody, pochodzących z Wodociągu w Turowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Turowie.
Woda dostarczona odbiorcom w zakresie przebadanych parametrów
spełnia wymagania.


Komunikat Nr 14 z dnia 20.08.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż po zakończeniu badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wody pobranych w dniu 19.08.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie, w Kurowie i z sieci w miejscowości Turów na obecność: bakterii grupy coli, Escherichia coli, mętności, żelaza, manganu i chloru wolnego nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych tych parametrów.

Woda nadaje się do spożycia
.

Woda w sieci w miejscowości Turów podlega nadal monitorowaniu.


Komunikat Nr 13 z dnia 28.07.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż po zakończeniu badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wody pobranych w dniach 24 i 27.07.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody i z sieci w miejscowości Turów na obecność: bakterii grupy coli, Escherichia coli i chloru wolnego nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych tych parametrów.

Woda nadaje się do spożycia.


Z uwagi na brak stabilności składu mikrobiologicznego wody, stwierdzanego podczas długotrwale prowadzonego monitoringu, woda będzie chlorowana.

Zobowiązano producenta wody Jerzego Korbiela właściciela Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu do kontroli stężenia chloru wolnego i utrzymywania go w dopuszczalnej zawartości.

Woda w sieci w miejscowości Turów podlega nadal monitorowaniu.


Komunikat Nr 12 z dnia 24.07.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż po zakończeniu badania mikrobiologicznego próbek wody pobranych do badania w dniu 20.07.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody i z sieci w miejscowości Turów na obecność: bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±20C po 72h nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych tych parametrów.

Natomiast w pobranych próbkach wody w dniu 22.07.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody i z sieci w Turowie na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych bakterii grupy coli.

Ze względu na brak stabilności składu mikrobiologicznego wody w sieci podawanej z Wodociągu Turów, woda nadal będzie podlegała procesowi chlorowania w dopuszczalnym stężeniu zawartości chloru wolnego.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wodę przed spożyciem należy przegotować, natomiast bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno-bytowych.

Zobowiązano producenta wody Jerzego Korbiela właściciela Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu do prowadzenia w dalszym ciągu działań naprawczych.

Woda w sieci w miejscowości Turów podlega nadal monitorowaniu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl


Komunikat Nr 11 z dnia 17.07.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu po zakończeniu badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego próbek wody pobranych do badania w dniu 14 i 16.07.2015r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Turowie i z pięciu punktów z sieci w miejscowości Turów na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków kałowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 ± 20C i parametrów fizykochemicznych tj. mętności, żelaza, chloru wolnego informuje, iż w dwóch punktach (na sześć pobranych) stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych bakterii grupy coli. Pozostałe parametry w/w nie przekraczają wartości normatywnych.

Ze względu na brak stabilności składu mikrobiologicznego wody w sieci podawanej z Wodociągu Turów, woda nadal będzie podlegała procesowi chlorowania w dopuszczalnym stężeniu zawartości chloru wolnego.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wodę przed spożyciem należy przegotować, natomiast bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno-bytowych.

Zobowiązano producenta wody Jerzego Korbiela właściciela Zakładu Eksploatacji Wodociągów w Wieluniu do prowadzenia w dalszym ciągu działań naprawczych.

Woda w sieci w miejscowości Turów podlega nadal monitorowaniu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl


Komunikat Nr 10 z dnia 09.07.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że w pobranych w dniu 06.07.2015r. próbkach wody w miejscowości Turów nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych parametrów bakteriologicznych i chloru wolnego.

Obecnie sieć wodociągowa w miejscowości Turów zasilana jest z wodociągu Kurów.

Woda może być używana do spożycia.


Woda podawana do sieci nadal będzie podlegała chlorowaniu w dopuszczalnym stężeniu.
Uruchomienie Wodociągu Turów nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników wody z tego wodociągu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl


Komunikat Nr 9 z dnia 03.07.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych dnia 30.06.2015r. z sieci w Turowie zasilanej wodą z wodociągów w Kurowie i w Wieluniu

i n f o r m u j e :

1. w badanych pod względem wymogów fizykochemicznych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizykochemicznych (mętności, żelaza, manganu i chloru wolnego),

2. w badanych pod względem wymogów mikrobiologicznych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, jedynie występuje niewielkie przekroczenie parametru bakterie grupy coli.

Ponadto informuje, że na podstawie wyników badań pobranej dnia 30.06.2015r. próbce wody z cysterny nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda w sieci podlega w dalszym ciągu procesowi chlorowania.

Woda w sieci w miejscowości Turów podlega monitorowaniu.

Po uwzględnieniu poprzednich wyników badania wody, ze względów bezpieczeństwa, wodę do celów spożywczych należy używać po przegotowaniu, natomiast bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno – bytowych.Komunikat Nr 8 z dnia 30.06.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że dnia 30.06.2015r. pobrane zostały kolejne próbki wody z sieci wodociągowej w miejscowości Turów oraz próbka wody z cysterny. Wyniki badań parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych podane zostaną w komunikacie w dniu 03.07.2015r.

Woda w sieci podlega w dalszym ciągu procesowi chlorowania.

Nadal obowiązuje komunikat z dnia 25.06.2015r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Producent wody Zakład Eksploatacji Wodociągów Jerzy Korbiel zapewnia awaryjne źródło wody do spożycia dla mieszkańców Turowa.


Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu (minimalny czas gotowania to 1 minuta), bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno-bytowych.

Woda podlega monitorowaniu.


Komunikat Nr 7 z dnia 29.06.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


W nawiązaniu do komunikatu Nr 6 z dnia 27.06.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że po zakończeniu badania bakteriologicznego w dniu dzisiejszym tj. 29.06.2015r. próbek wody z sieci wodociągowej w miejscowości Turów pobranych do badania dnia 26.06.2015r. nadal stwierdza się przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów. W jednym punkcie w miejscowości Turów nr 49a stwierdzono obecność Enterokoków.

Woda w sieci podlega w dalszym ciągu procesowi chlorowania.

Nadal obowiązuje komunikat z dnia 25.06.2015r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Producent wody Zakład Eksploatacji Wodociągów Jerzy Korbiel zapewnia awaryjne źródło wody do spożycia dla mieszkańców Turowa.


Woda do celów spożywczych nadaje się wyłącznie po przegotowaniu (minimalny czas gotowania to 1 minuta), bez ograniczeń można jej używać do celów sanitarno-bytowych.

Woda podlega monitorowaniu.


Komunikat Nr 6 z dnia 27.06.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


W nawiązaniu do komunikatu Nr 4 z dnia 25.06.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że po zakończeniu badania bakteriologicznego w dniu dzisiejszym tj. 27.06.2015r. próbek wody z sieci wodociągowej w miejscowości Turów pobranych do badania dnia 25.06.2015r. stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego - bakterii grupy coli.

Woda w sieci podlega w dalszym ciągu procesowi chlorowania.

Nadal obowiązuje komunikat z dnia 25.06.2015r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Producent wody Zakład Eksploatacji Wodociągów Jerzy Korbiel zapewnia awaryjne źródło wody do spożycia dla mieszkańców Turowa.
Woda bez ograniczeń nadaje się do celów sanitarno-bytowych.


Woda podlega monitorowaniu.

Kolejny komunikat zostanie podany dnia 29.06.2015r., po uzyskaniu wyników badań próbek wody pobranych w dniu 26.06.2015r.


Komunikat Nr 5 z dnia 26.06.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że w dniu 26.06.2015r. z sieci wodociągowej w miejscowości Turów ( w tych samych punktach poboru co w dniu 25.06.2015r.) na zawartość żelaza, manganu, chloru i mętności oraz próbki do badań bakteriologicznych.

W badanych próbkach wody z Turowa w dalszym ciągu stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. żelaza, manganu oraz cech organoleptycznych - mętności, ale w dużo niższych stężeniach niż w próbkach w dniu wczorajszym tj. 25.06.2015r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza w wodzie wynosi - 200µg/l, manganu - 50 µg/l, mętności - 1NTU.

Woda w sieci podlega w dalszym ciągu procesowi chlorowania.
Nadal obowiązuje komunikat z dnia 25.06.2015r. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Producent wody Zakład Eksploatacji Wodociągów Jerzy Korbiel zapewnia awaryjne źródło wody do spożycia dla mieszkańców Turowa
.
Woda bez ograniczeń nadaje się do celów sanitarno-bytowych.

Wyniki badań bakteriologicznych próbek wody pobranych w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2015r.podane zostaną w komunikacie dnia 29.06.2015r. po zakończeniu badań.


Komunikat Nr 4 z dnia 25.06.2015r.
dotyczący wody w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że po uzyskaniu informacji o awarii w dniu 25.06.2015r. sieci wodociągowej w miejscowości Turów, zostały pobrane do badania próbki wody.

W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. żelaza, manganu oraz cech organoleptycznych tj. mętności.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia najwyższe dopuszczalne stężenie związków żelaza w wodzie wynosi - 200µg/l, manganu - 50 µg/l, mętności - 1NTU.

Woda w sieci podlega nadal procesowi chlorowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniuna podstawie wyników badań parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oraz po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego, w drodze decyzji administracyjnej stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazał producentowi wody, którym jest Zakład Eksploatacji Wodociągów Jerzy Korbiel
wdrożyć procedury naprawcze i doprowadzić jakość wody w zakresie przekroczonych parametrów fizykochemicznych i cech organoleptycznych do obowiązujących wymagań określonych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2007r., nr 61, poz.417 z późn. zm.)

Woda bez ograniczeń nadaje się do celów sanitarno-bytowych.

Wyniki badania bakteriologicznego pobranych w dniu dzisiejszym próbek wody podane zostaną dnia 27.06.2015r. po zakończeniu badania.


Komunikat Nr 3 z dnia 24.06.2015r.
o zanieczyszczeniu wody w wodociągu w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że w pobranych w dniu 22.06.2015r. próbkach wody w miejscowości Turów podawanej z Wodociągu w Kurowie nie stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Woda może być używana do spożycia
.

Woda podawana do sieci czasowo będzie podlegała chlorowaniu w dopuszczalnym stężeniu do chwili uruchomienia Wodociągu Turów i uzyskaniu pozytywnych wyników wody z tego wodociągu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu www.pssewielun.pl


Komunikat Nr 2 z dnia 22.06.2015r.
o zanieczyszczeniu wody w wodociągu w miejscowości Turów


Na podstawie wyników badań z dnia 22.06.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje o znacznej poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem parametrów mikrobiologicznych, pochodzącej z Wodociągu w Kurowie w miejscowości Turów, próbek wody pobranych do badania 20.06.2015r.

Woda podawana do sieci nadal podlega procesowi uzdatniania poprzez chlorowanie.


W dniu dzisiejszym ponownie zostanie pobrana woda do badania laboratoryjnego z Wodociągu w Kurowie w miejscowości Turów.

Woda może być używana do spożycia po przegotowaniu i bez ograniczeń do celów sanitarno – bytowych.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.


Komunikat Nr 1 z dnia 20.06.2015r.
o zanieczyszczeniu wody w wodociągu w miejscowości Turów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje o zanieczyszczeniu bakteriologicznym - bakteriami grupy coli wody w miejscowości Turów, podawanej z wodociągu w Kurowie.

Woda może być używana tylko po przegotowaniu, nie nadaje się bezpośrednio do spożycia. Bez ograniczeń można wodę używać do celów sanitarno-bytowych.

Producent wody wdrożył przewidziane w takim przypadku procedury naprawcze.

Woda podawana do sieci podlega procesowi chlorowania.

Kolejny komunikat o jakości wody będzie podany w dniu 22.06.2015r. po zakończeniu badania próbek wody pobranych dnia 20.06.2015r. z miejscowości Kurów i Turów.


Komunikat nr 2 z dnia 20.08.2014r.

Na podstawie:

 • art. 4 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. Nr 212 z 2011r., poz. 1263 z późn. zm.)
 • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 z późn. zm.)
 • § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 z późn zm.)
 • 104 § 1 k.p.a.
 • sprawozdania z badań nr PSSE-OL-LHK/N/44/1,2,3/14 z dnia 29.05.2014r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu próbek wody, pochodzących z Wodociągu w Turowie
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
  stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Turowie.
  Woda dostarczona odbiorcom w zakresie przebadanych parametrów
  spełnia wymagania.


  Komunikat nr 1 z dnia 08.10.2013r.

  Na podstawie:

  • art. 4 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. Nr 212 z 2011r., poz. 1263 z późn. zm.)
  • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 z późn. zm.)
  • § 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 z późn zm.)
  • 104 § 1 k.p.a.
  • sprawozdania z badań nr PSSE-OL-LHK/N/44/1,2,3/13 z dnia 04.06.2013r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu próbek wody pobranych w dniu 21.05.2013r. z Wodociągu w Turowie

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
  stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Turowie.
  Woda dostarczona odbiorcom w zakresie przebadanych parametrów
  odpowiada wymaganiom.